Opdrachtgever
Bink-IT / Nape

Omgeving
Opleidingsorganisaties

Periode
juli 2011 – Heden

Situatieschets
Momenteel zijn wij (compagnon Pepijn van der Meulen en ik) bezig om in eigen beheer een nieuw verkoop informatie systeem te bouwen voor onderwijsinstellingen. Kort samengevat kun je in dit systeem verschillende soorten opleidingen registeren, kun je er vervolgens een planning aan hangen en biedt het systeem de mogelijkheid om deze geplande opleidingen te ‘boeken’. Bij de bouw van dit systeem wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkeltools en ook van de moderne inzichten op het gebied applicatiebouw zoals bijvoorbeeld PRISM.

Werkzaamheden
 • Programmeren applicatie
 • Installeren en configureren Visual Studio Team Foundation Server
 • Inrichten ClickOnce deployment

Methoden en technieken
C#, Visual Studio 2010 Team Foundation Server, WCF Services, PRISM + MEF (MVVM), Entity Framework en SQL Server 2008


Opdrachtgever
Politieacademie

Omgeving
Overheid, politie

Periode
2007 – juli 2011

Situatieschets
Ten behoeve van het samenstellen en het afnemen van onderwijs, zijn bij de politieacademie een aantal systemen in gebruik. Aangezien het bijbehorende proces niet optimaal wordt ondersteund, is er behoefte aan aanpassing/uitbreiding van de verschillende systemen.

Opdracht
Het ontwerpen en bouwen van een verkoop informatiesysteem, waarmee het onderwijs beschikbaar kan worden gesteld aan en er door de korpsen op ingeschreven kan worden. Dit systeem sluit aan op de bestaande applicaties en heeft een koppeling met het financiële systeem. Er is een gemeenschappelijke architectuur opgezet die gedeeld wordt door meerdere applicaties. Hiervoor is gebruik gemaakt van domeinmodellering in combinatie met een servicelaag. De applicaties zijn incrementeel opgeleverd. Prototyping is toegepast voor de beeldvorming en vaststelling van de gewenste functionaliteit.

Werkzaamheden
 • Programmeren applicatie
 • Ontwerpen usecases

Methoden en technieken
C#, ASP.NET, WPF, WCF, MVVM, Visual Studio 2005/2008, SQL Server 2005/2008, SQL Reporting Services.


Opdrachtgever
VtsPN politie nederland

Omgeving
Overheid, politie

Periode
December 2005 – December 2007

Deel 1


Situatieschets
Er bestaat m.b.t. persoonsgegevens een koppeling tussen Justitie en politie; de politie kan zich abonneren op gegevens van personen binnen de justitiële systemen. Justitie heeft gekozen voor een grondige modernisering van de ondersteunende berichtenuitwisseling. Zo gaat justitie onder andere over van synchrone communicatie naar asynchrone communicatie via message-brokers en zal het berichtformaat worden gewijzigd naar XML.

Opdracht
Herontwerp de uitwisseling van gegevens tussen het politiesysteem Amazone en VIP en bouw de noodzakelijke aanpassingen.

Werkzaamheden
 • Ontwerp berichtenverkeer (asynchrone verwerking) tussen politieapplicatie Amazone en het justitiële systeem VIP
 • Programmeren koppeling
 • Ontwerp technische aanpassingen aan Amazone

Methoden en technieken
Visual Studio 2005, C#, ASP.NET, SQL Server 2005

Deel 2


Situatieschets
Binnen de politie worden in een aantal basisregistraties (m.n. systemen waarin processen verbaal worden vastgelegd) vele mutaties per dag doorgevoerd. Om een goede controle te krijgen op de juistheid van de invoer van gegevens in de basisregistraties heeft de politie een applicatie ontwikkeld, genaamd TrueBlue, waarmee verschillende soorten controles op de gegevens in die systemen kunnen worden uitgevoerd.

Opdracht
Herbouw van de hierboven beschreven applicatie, TrueBlue. De ‘oude’ applicatie is gebouwd in een VB6 omgeving, de nieuwe diende te voldoen aan de nieuwe standaarden; C#, ASP.NET. De werkzaamheden bestonden uit het schrijven van usecases en het bouwen er van. Het accent van de werkzaamheden lag op de bouw van de userinterface en de ondersteunende (Sybase) stored procedures.

Werkzaamheden
 • Programmeren applicatie
 • Ontwerpen usecases

Methoden en technieken
Visual Studio 2005, C#, ASP.NET 2.0, Sybase.Opdrachtgever
UWV

Periode
Mei 2005 – December 2005

Situatieschets
De uitkeringsinstantie UWV (Uitkeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) beschikt over veel gegevens. Gegevens die aan de ene kant worden aangeleverd door verschillende partijen (zoals de belastingdienst) en aan de andere kant worden afgenomen door bijvoorbeeld de Gemeentelijke Sociale Diensten, de belastingdienst, de Zorg partijen en anderen. Het project was ingericht op het ’offshore ontwikkelen’; functionaliteit werd in bij Capgemini Amsterdam/Utrecht ontworpen en vervolgens gebouwd in India.

Opdracht
De opdracht voor deze periode was het ontwerpen van het proces van aanlevering, opslag en uitlevering van de gegevens voor het UWV. Per klant zijn de afspraken (voor aanlevering en/of afname) vastgelegd in een koppelvlak; een soort contract. Deze koppelvlakken diende vertaald te worden naar concrete functionaliteit, beschreven in usecases.

Werkzaamheden
 • Het beschrijven van de usecases (Engels)Opdrachtgever
Nederlands Forensisch Instituut NFI, Technische Recherche

Periode
2003 – 2004

Deel 1


Situatieschets
Bij het Nederlands Forensisch Instituut, worden aanvragen ingediend door o.a. de verschillende Technische Recherches in Nederland. Deze aanvragen betreffen verzoeken voor het onderzoeken van bijvoorbeeld DNA-materiaal. Een dergelijke aanvraag brengt een grote stroom aan formulieren met zich mee; een Technisch Rechercheur dient zijn verzoek eerst naar de officier van justitie te sturen die zijn/haar goedkeuring moet geven aan het onderzoek. Pas dan mag het materiaal (vergezeld van de goedkeuring van de officier) naar het Nederlands Forensisch Instituut worden opgestuurd. Problemen die zich voordoen bij dit proces zijn o.a.:
 • gebrekkige overzicht wat de status van de aanvraag is
 • men wacht op elkaar
 • grote hoeveelheden papier

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een digitaal loket laten ontwikkelen om een aantal problemen die zich voordoen in het huidige proces, op te lossen. Bij dit digitale loket kunnen de klanten hun aanvraag indienen. Dit doen zijn bijvoorbeeld met behulp van een standaard webapplicatie die in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut is ontwikkeld. Daarnaast heeft het Nederlands Forensisch Instituut een set aan webservices laten ontwikkelen waarmee het digitale loket kan worden bediend. De webservices kunnen door de klant beter worden ingepast in hun werkproces dan wellicht de standaard webapplicatie.

Opdracht
In opdracht van Nederlands Forensisch Instituut heb ik bij de Technische Recherche IJsselland een applicatie ontwikkeld waarin gebruik is gemaakt van de eerder genoemde webservices. Daarbij is een koppeling gerealiseerd met een tweetal systemen (MS-Access en Sybase) waaruit gegevens t.b.v. de aanvraag gehaald diende te worden. Verder is er gebruik gemaakt van Visual Basic .NET en XML/SOAP.

Werkzaamheden
 • Programmeren applicatie KDL
 • Ontwerpen functionaliteit
 • Informatieanalyse
 • Opstellen plan van aanpak

Methoden en technieken
Visual Studio 2003, VB.NET.

Deel 2


Situatieschets
Voor een uitgebreide beschrijving zie: situatieschets "Deel 1".

Opdracht
De opdracht voor deze periode was het uitbreiden van de in de vorige periode gebouwde applicatie KDL met increment 4; een verzameling van meerdere kleinere wijzigingen. Een belangrijk onderdeel van deze increment is het bouwen van een koppeling met BPS (één van de primaire systemen bij de politie).

Werkzaamheden
 • Vaststellen van de functionaliteit d.m.v. overleg met verschillende partijen.
 • Aanpassen van het functioneel ontwerp
 • Programmeren van de wijzigingen in het functioneel ontwerp

Methoden en technieken
Visual Studio 2003, VB.NET, VB6

Opdrachtgever
LNV LASER Roermond

Periode
2001 – 2002

Situatieschets
Een in Access gebouwd systeem is niet meer te onderhouden en uit te breiden. Het systeem moet opnieuw gebouwd worden en wel in het Advanced Development Center bij Capgemini te Utrecht. Omgeving: ORACLE.

Opdracht
De opdracht was om een aantal functies uit de Access applicatie te herontwerpen. Het betrof met name de financiële functies waarin veel (complexe) berekeningen voor kwamen. Het herontwerp geschiedde aan de hand van de eerder door mij gemaakte functionele beschrijvingen en de nieuwe input van de gebruikers. Deze nieuwe input werd met behulp van workshops vastgesteld. De nieuwe functionele beschrijvingen werden door mij opgesteld.

Werkzaamheden
 • Functioneel ontwerpen.


Opdrachtgever
Centrale Recherche Informatiediensten CRI

Periode
1999 – 2000

Opdracht en werkzaamheden
Bij de opdrachtgever was een niet-millenniumbestendig postregistratiesysteem in gebruik. De opdracht was dan ook om het bestaande systeem te herbouwen in een nieuwe omgeving. Werkzaamheden daarbij waren:

 • Teamleiding programmeurs
 • Schrijven van functionele documentatie
 • Geven van opleidingen aan gebruikers
 • Mede oprichten functioneel en technisch beheer voor overdracht van het nieuwe postregistratiesysteem
 • Opzetten en coördineren van werkplekondersteuning


Opdrachtgever
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

Periode
1997 – 1998

Opdracht en werkzaamheden

 • Begeleiden van nieuwe releases van het Logistieke AsielzoekersSysteem (LAS) binnen het COA, van ontwerp tot en met implementatie.
 • Schrijven van functionele documentatie t.b.v. de nieuwe releases
 • Het maken van een opzet van een nieuw te realiseren applicatie. Werkzaamheden daarbij waren o.a. het maken van een functioneel ontwerp en het bouwen van een prototype.
 • Via reversed engineering een FO opstellen van twee legacy (Clipper, Progress) applicaties.